Genbrugsstationerne modtager alle typer affald fra private husstande og mindre mængder affald fra virksomheder. Eneste undtagelse er restaffald.

Sortér hjemmefra

Sorterer du affaldet hjemmefra, er det let at aflevere i de rigtige containere eller ved det rigtige skilt. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte pladspersonalet. 

Sortering gavner - og genbrugsstationerne sender store mængder værdier videre til genanvendelse. 

Sådan sorterer du:

Akkumulatorer. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

Akkumulatorer - Bilbatterier

Nej tak

Små husholdningsbatterier. De skal i blå tønde til små batterier.

Hvad sker der med affaldet?

Der findes i dag mange forskellige typer bilbatterier. Batterierne sendes videre til en aftager, som sorterer dem. De genanvendelige batterier genanvendes. Resten sendes enten til et anlæg, hvor de giftige væsker uskadeliggøres, eller de indkapsles i cement og deponeres.

Asbest og eternit. Sortering på genbrugsstationen til deponering.

Asbest er et farligt materiale. Indånding af asbeststøv kan forårsage asbestose og lungekræft. Det er umuligt at brænde asbest, da det tåler temperaturer op til 900 grader. Asbestholdigt materiale indeholder bl.a. bølgeeternit, skifereternit, facadeplader o.lign.

Ja tak 

 • Asbestholdigt affald i hele plader, dvs. bølgeeternit, bløde plader, skiftereternit mv., i tæt og lukket emballage.
 • Asbestholdige plader med brud og knuste plader i tæt og lukket emballage. Tæt emballage kan være bigbags, sække, plast, som er sikret mod oplukning.  

Nej tak

 • Gips og rockwool.
 • Asbestholdige plader, som IKKE er indpakkede i tæt emballage.

Hvordan skal affaldet afleveres?

Asbestholdigt affald skal afleveres i tæt og lukket emballage. Hele plader modtages evt. stablet og indpakket på EUR paller i et omfang svarende til ca. 140 m2 eller ca. 140 plader.

Asbestholdigt affald afleveres i særlig container opstillet på genbrugsstationerne.

Da man ikke umiddelbart kan skelne asbestholdige og ikke asbestholdige tagplader, håndteres alle tagplader som asbestholdige plader på genbrugsstationerne.

Eventuelle anvisninger fra pladspersonalet SKAL altid følges.

Hvad sker der med affaldet?  

Asbestpladerne køres til deponering til deponi på behandlingsanlægget i Glatved, hvor det placeres på et særligt område.

Aviser, ugeblade, bøger og papir. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Nej tak

Pap og plastikposer.

Hvad sker der med affaldet?

Aviser og ugeblade køres til genanvendelse og sælges videre til papirfabrikker.

Batterier. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Alkaliske batterier
 • Brunstensbatterier
 • Knapcellebatterier
 • Kviksølvbatterier
 • Nikkelcadmium batterier
 • Nikkelmetal batterier
 • Lithiumbatterier
 • Lithium-ion batterier

Nej tak

Plastposer og papkasser.

Hvad sker der med affaldet?

Batterier er elskrot, som er omfattet af Producentansvar. Se beskrivelse af ordningen hos 

DPA-system

Batterier afleveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse af materialerne.  

Brugsting. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

Møbler, cykler legetøj, køkkenudstyr, nips og andet, som andre kan have nytte af.

Nej tak

Hårde hvidevarer må ikke anbringes i containere med brugsting.

Hvad sker der med affaldet?

De frivillige foreninger, der driver loppemarkeder og genbrugsbutikker, har sluttet sig sammen i Foreningen Brugsting. Foreningen har egne containere på genbrugsstationerne og sælger varerne herfra på loppemarkeder og i genbrugsbutikker, og overskuddet går til velgørende formål.

Læs mere om foreningen Brugsting

Brokker. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

Blandet tegl med mørtel.

Nej tak

 • Beton
 • Jord
 • Klinker
 • Rene mursten
 • Ren tegl
 • Sanitet
 • Stentøj

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne nedknuses og bruges som erstatning for nye materialer. 

Deponi. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Containeren til deponi er til mindre mængder affald, der ikke kan genanvendes eller brændes, og som ikke udgør en fare for miljøet. Det er dyrt at aflevere affald til deponi, da der skal betales høje affaldsafgifter til staten af affaldet.

Ja tak

 • Ikke genanvendeligt blød pvc (haveslanger)
 • Forurenet byggeaffald f.eks. fra skorstene

Nej tak

 • Asbest
 • Maling
 • Mursten

Hvad sker der med affaldet?

Genbrugsstationerne sørger for, at affaldet deklareres og afleveres på Glatved Losseplads.

Dæk. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

Rene og friske dæk med og uden fælge til lastbiler, personbiler og traktorer.

Nej tak

 • Cykeldæk skal i ”Småt brændbart”. 
 • Motorcykeldæk

Hvad sker der med dem?

Fælgene afmonteres og omsmeltes til produkter af nyt metal. Gummi fra dækkene granuleres og bruges som råvare til nye produkter, for eksempel til underlag på kunstige græsplæner.

Dæk, der ikke kan genanvendes, forbrændes på affaldsenergianlægget og bliver til el og varme.

Elektronikaffald. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak 

Hvad sker der med affaldet?

Elektronikaffald er omfattet af ordningen Producentansvar. Læs om ordningen hos 

DPA-system

Indsamlet elektronikaffald afleveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse af materialer og metaller. En mindre del, der ikke kan genanvendes, afleveres til forbrænding eller på deponi.

Farligt affald. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Maling
 • Olie
 • Kemikalier
 • Spraydåser
 • Insekt- og plantegifte
 • Fremkalder
 • Fixér og fugemasse

Afleveres i tæt, lukket emballage, skal være mærket med affaldstype. 

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet afleveres til AffaldsCenter Farligt affald, der sørger for at bortskaffe det farlige affald til videre behandling. En del af det farlige affald oparbejdes til genanvendelse. Andet destrueres ved specialbehandling eller deponeres.

Flamingo. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

Hvid flamingo.

Nej tak

Farvet flamingo. Skal i småt brændbart.

Hvad sker der med affaldet?

Den hvide flamingo bliver presset til briketter og derefter genanvendt som isoleringsmateriale eller bliver til nyt flamingo.

Flasker og glas. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

Flasker, glas og drikkeglas fra husholdningen.

Nej tak

Plasticposer, krystalglas, planglas, f.eks. vinduesglas.

Hvad sker der med affaldet?

Omsmeltes og genanvendes til nyt glas.

Gips. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Brugte gipsplader til vægge, gulve og lofter
 • Fibergips
 • Gipsplader med tapet
 • Nye gipsplader til vægge, gulve og lofter
 • Vådrumsgips

Nej tak

 • Gips med lægter eller metalskinner
 • Gipsfigurer

Hvad sker der med affaldet?

Den indsamlede gips køres til fabrikker, hvor den knuses. Papir, pap og urenheder fjernes. Tilbage er gipsen, som genanvendes i nye gipsprodukter eller i cement. Papir og pap brændes.

Haveaffald. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Blade
 • Blomster
 • Buske
 • Grene
 • Græs
 • Græstørv
 • Hækafklip
 • Nedfaldsfrugt
 • Rødder
 • Stauder

Nej tak

 • Poser
 • Metal
 • Opfej
 • Plast-urtepotter
 • Snore og bånd

Hvad sker der med affaldet?

Haveaffald neddeles og lægges i miler, hvor det komposteres. Inde i milerne når temperaturen op på 60 - 70 grader, og herved slås de fleste sygdomskim, skadedyr og ukrudtsfrø ihjel.

Til sidst sorteres komposten, og så kan den bruges til forbedring af jorden i haver og parker.

Større grene og rødder sorteres fra og bruges som biomasse til produktion af el og varme på et forbrændingsanlæg.

Jern og metal. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Tørrestativer
 • Klapvogne
 • Cykler
 • Udstødningsrør
 • Motor- og bildele, der er tømt for olie og benzin
 • Haveredskaber (tømt for olie og benzin)
 • Cykler 
 • Konservesdåser (rengjorte) 
 • Grill
 • Gryder
 • Møbler af metal
 • Radiatorer
 • Rør
 • Stålreoler

Nej tak

 • Kabler og ledninger skal afleveres som elskrot
 • Øl- og sodavandsdåser skal i særlig container

Hvad sker der med affaldet?

Metal har en stor genbrugsværdi. Ved at genanvende metal opnår man en energibesparelse på mellem 60% og 95% afhængigt af, hvilket metal det drejer sig om. Baggrunden er, at det koster meget energi og mange råstoffer at udvinde nyt metal fra naturen. Ved minedrift skabes der meget affald i form af jord og sten. Derudover skal der bruges en masse energi på at udvinde metallet af malmen og til de efterfølgende rensningsprocesser.

Det indsamlede jern og metal køres til skrotvirksomheder. Her bliver metallet neddelt og sorteret. Metallet bliver sorteret i magnetiske og ikke magnetiske metaldele samt i en resterende bunke bestående af gummi, plast, glas osv., som deponeres. De ikke magnetiske metaller sorteres yderligere i for eksempel aluminium og kobber. De forskellige metaller omsmeltes og anvendes som råmateriale i produktionen af nyt metal.

Kabler og ledninger. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

Ledninger med kobber.

Nej tak

Elektronik.  

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet er omfattet af reglerne for elskrot. Kobberet bliver skilt fra og genbrugt.

Komfurer og vaskemaskiner. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Komfurer
 • Vaskemaskiner
 • Tørretumblere
 • Øvrige store husholdningsapparater

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet er omfattet af ordningen Producentansvar. Læs om ordningen hos 

DPA-system

Apparaterne bliver findelt, og metallet bliver genanvendt. Resten bliver brændt.

Køleskabe og frysere. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Køleskabe
 • Frysere
 • Kummefrysere
 • Køle- og fryseskabe
 • Svaleskabe
 • Klimaanlæg med kølemiddel
 • Vandkølere
 • Fadølsanlæg
 • Øvrige apparater med indhold af kølemidler

Nej tak

Kølemøbler med indhold.

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet er omfattet af ordningen Producentansvar. Læs om ordningen hos 

DPA-system

Apparaterne bliver findelt, og metallet bliver genanvendt. Resten bliver brændt.

Lyskilder. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Lysstofrør
 • Sparepærer
 • Højtydende udladningslamper

Nej tak

 • Pap og plast
 • Glødepærer

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet er omfattet af ordningen Producentansvar. Læs om ordningen hos 

DPA-system

Farlige stoffer fjernes, og glasfraktionen genanvendes.

Mælke- og brødkasser. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Mælkekasser fra Arla 
 • Brødkasser fra Schulstad og Kohberg

Andre plastkasser

Henvend dig til personalet, som sørger for korrekt sortering.

Afleveres i gitterburet med skiltet

 

Hvad sker der med affaldet?

Kasser sendes retur til Arla, Schulstad og Kohberg.

Når de ikke længere er egnede til returnering, bliver de genanvendt.

Plast er fremstillet af olie. Ved at genanvende plast sparer vi værdifulde ressourcer og skåner miljøet for CO2, som plast udleder ved forbrænding.

Paller. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

JA tak

Paller.

Nej tak

Skal være fri for plastik, limtræ, krydsfiner, spånplader og påmonteret emner.

Hvad sker der med affaldet?

Pallerne bliver gensolgt primært i Danmark. Paller, som ikke kan gensælges, bliver lavet om til flis.

Pap. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Pap har sin egen container på genbrugspladsen, og det skal ikke i papircontaineren. Forskellen på papir og pap er, at fibrene i papir er længere. Papiraffald kan på grund af de længere fibre bruges til flere nye produkter end pap.

Ja tak

 • Pap
 • Bølgepap
 • Karton fra f.eks. cornflakes osv.
 • Papkasser og æsker
 • Vådt pap

Nej tak

 • Flamingo
 • Gavepapir
 • Mælkekartoner
 • Pizzabakker
 • Plast og plastbånd
 • Snavset pap

Hvad sker der med affaldet?

Produktion af nyt pap belaster miljøet, da produktionsprocessen kræver både energi og kemikalier og udleder spildevand. Det er derfor en fordel at genanvende pap frem for at fremstille nyt. Når du afleverer pap i papcontaineren på genbrugsstationen, genanvendes det som råvare til fremstilling af for eksempel æggebakker og bølgepap.

PET-flasker. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Sodavandsflasker
 • Tomme, klare og rengjorte plastflasker af PET-plast

Mærket med genbrugssymbolet: 1 PET (PolyEthylen Terephthalat).

 

Afleveres i gitterburet med skiltet

 

Nej tak

 • Flasker brugt til kemikalier
 • Flasker med faremærke på
 • Flasker med sæberester
 • Plast med madrester

Hvad sker der med affaldet?

De afleverede plastflasker sorteres, knuses og smeltes om. Herefter bruges plasten bl.a. til fleece eller bamsefyld.

Plast er lavet af olie, som er en begrænset råvare. Når plastflasker genbruges, sparer vi både olie og den energi, der skal bruges på at forarbejde olien til plast. For at fremstille 1 kg ren plast, skal der bruges 2 kg olie.

Plastdunke. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

Plastdunke, alle typer, både kulørte og naturfarvede - skal være tomme.

Mærket med genbrugssymbolet: 2 PE, der står for PolyEthylen.

 

Afleveres i gitterburet med skiltet

 

Nej tak

Emballagedunke med motorolie og kemikalier.

Hvad sker der med affaldet?

Dunkene sorteres, knuses og smeltes om til genanvendelse.

Plast er lavet af olie, som er en begrænset råvare. Når plastflasker genbruges, sparer vi både olie og den energi, der skal bruges på at forarbejde olien til plast. For at fremstille 1 kg ren plast, skal der bruges 2 kg olie.

Plastfolie. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Plastikposer eller bæresække
 • Husholdningsplast (fra f.eks. tomme brødposer og slikposer)
 • Sorte affaldssække
 • Emballageplastik
 • Bobleplast
 • Strækfilm

Mærket med genbrugssymbolet: 4 LD-PE der står for Low-Density Polyethylen.

Afleveres i gitterburet med skiltet

Nej tak

Armeret folie, kød- og pålægsemballage, presenninger, hård plast, poser fra haveaffald, landbrugsplast.

Hvad sker der med affaldet?

Plastfolien sorteres i klar og farvet plast. Derefter bliver den granuleret (findelt) og smeltet om til nye plastprodukter.

Plast er lavet af olie, som er en begrænset råvare. Når plastflasker genbruges, sparer vi både olie og den energi, der skal bruges på at forarbejde olien til plast. For at fremstille 1 kg ren plast, skal der bruges 2 kg olie.

Plasthavemøbler. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Stole
 • Borde

 kun af plast.

 Afleveres i gitterburet med skiltet

  

Nej tak

Plasthavemøbler, hvor træ og/eller metal indgår.

Hvad sker der med affaldet?

Plast er fremstillet af olie. Ved at genanvende plast sparer vi værdifulde ressourcer og skåner miljøet for CO2, som plast udleder ved forbrænding.

Polypropylen. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Baljer
 • Plastkander
 • Plasturtepotter
 • Spande

Mærket med genbrugssymbolet: 5 PP, der står for PolyPropylen.

Afleveres i gitterburet med skiltet

 

Nej tak

Emballagedunke med motorolie og kemikalier.

Hvad sker der med affaldet?

Plast er fremstillet af olie. Ved at genanvende plast sparer vi værdifulde ressourcer og skåner miljøet for CO2, som plast udleder ved forbrænding.

Polystyren. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Blomsterbakker
 • Plastemballager, mælkeprodukter
 • Klare plastkrus

Mærket med genbrugssymbolet 6 PS (PolyStyren).

Afleveres i gitterburet med skiltet

 

Nej tak

Flamingo, snavset plast, plast som har været i berøring med fødevarer.

Hvad sker der med affaldet?

Plast er fremstillet af olie. Ved at genanvende plast spare vi værdifulde ressourcer og skåner miljøet for CO2, som plast udleder ved forbrænding.

Puds og stentøj. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Klinker
 • Stentøj
 • Keramik
 • Porcelæn
 • Væg- og gulvfliser
 • Rørpuds fra nedbrydning (uden rør)

Nej tak

 • Murerspande
 • Plastsække
 • Emballage
 • Tegl
 • Fugematerialer

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne sorteres, nedknuses og genanvendes i produktion af stenuld.

Pvc. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Badebolde
 • Badebassiner
 • Gummistøvler
 • Pvc-tagrender
 • Pvc-afløbs- og kloakrør
 • Trapezplader

Mærket med genbrugssymbolet: 3 PVC (Polyvinylklorid).

Nej tak

Alt andet ikke-pvc-plast, som fx havebassiner, regntøj, telte, kunstlæder, vinylgulve.

Hvad sker der med affaldet?

Pvc sorteres i hård og blød pvc. Hård pvc kan genbruges, hvis den ikke indeholder problematiske tilsætningsstoffer. Blød pvc bliver deponeret.

Plast er lavet af olie, som er en begrænset råvare. Når plastflasker genbruges, sparer vi både olie og den energi, der skal bruges på at forarbejde olien til plast. For at fremstille 1 kg ren plast, skal der bruges 2 kg olie.

Ren beton og natursten. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Ren beton
 • Natursten

Nej tak

 • Tegl
 • Jord
 • Eternit
 • Fugematerialer
 • Isolering

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne nedknuses og bruges til vejbygning.

Ren jord, sand og ler. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Muldjord
 • Sandjord
 • Råjord

Nej tak

 • Brokker og beton
 • Forurenet jord

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne analyseres for at sikre renheden, hvorefter jorden jord bruges til opfyld i Aarhus Havn. Evt. forurenet jord bortskaffes til deponi.

Rockwool og glasuld. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Stenuld
 • Glasuld

Nej tak

 • Plast
 • Pap
 • Gips
 • Flamingo

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne granuleres, omsmeltes og bruges i produktion af nyt isoleringsmateriale.

Småt brændbart. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Brændbare materialer under 1 m
 • Cykeldæk og cykelslanger
 • Flamingo (kun farvet)
 • Lædervarer
 • Tæpper

Nej tak

 • Hvid flamingo (skal afleveres i buret til hvid flamingo)
 • Pap
 • Papir
 • Rent træ
 • Tagpap
 • Ting af metal

Hvad sker der med affaldet?

Containeren med småt brændbart køres til affaldsenergianlægget, hvor det brændes sammen med køkkenaffaldet fra husholdninger, brændbart affald fra industrien.

Ved at brænde affaldet udnyttes energien i affaldet til at producere varme og strøm. Derved sparer vi CO2 fra den olie, kul eller naturgas, vi i stedet skulle have anvendt. 

Slaggen sorteres efterfølgende, så metaller fjernes. Slagge bruges som underlag til vejbelægninger. Røgen fra forbrændingen renses. Røgrensningsproduktet, der er farligt affald, sejles til Norge, hvor det deponeres på godkendte anlæg.

Stort brændbart. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Madrasser
 • Sofaer

Nej tak

 • Pap
 • Papir
 • Rent træ
 • Ting af metal

Hvad sker der med affaldet?

Containeren med stort brændbart køres til affaldsenergianlægget, hvor affaldet neddeles og derefter brændes sammen med køkkenaffaldet fra husholdninger, brændbart affald fra industrien.

Ved at brænde affaldet udnyttes energien i affaldet til at producere varme og strøm. Derved sparer vi CO2 fra den olie, kul eller naturgas, vi i stedet skulle have anvendt.

Slaggen sorteres efterfølgende, så metaller fjernes. Slagge bruges som underlag til vejbelægninger. Røgen fra forbrændingen renses. Røgrensningsproduktet sejles til Norge, hvor det deponeres på godkendte anlæg.

Tagpap. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Tagpap (rent)

Nej tak

 • Tagpap med træ eller andet

Tegl. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Rene natursten
 • Rene tagsten

Nej tak

 • Beton
 • Jord
 • Klinker
 • Sanitet
 • Stentøj
 • Fugematerialer
 • Isolering

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne sorteres og nedknuses til genanvendelse til opfyldning eller belægning som erstatning for nye råstoffer.

Termoruder. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Ruder med flerlagsglas

Hvad sker der med affaldet?

Termoruder kan indeholde PCB i forseglingslimen, hvorfor de skal håndteres specielt. Glas og metallister genanvendes, trærammer brændes, mens forsejlingsfugen destrueres.

Toiletter og håndvaske. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Toiletter
 • Håndvaske

Nej tak

 • Porcelæn

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne sorteres, nedknuses og genanvendes i produktion af stenuld.

Trykflasker. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Trykflasker
 • Gasflasker
 • Pulver- og skumslukkere

Nej tak

 • Sprayflasker 

Hvad sker der med affaldet?

Flaskerne leveres tilbage til producenterne, som genbruger flaskerne eller sender dem til demontering og omsmeltning med henblik på genanvendelse af metallet.

Trykimprægneret træ. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Imprægnerede stolper og pæle
 • Imprægneret træ og tømmer
 • Jernbanesveller

Nej tak

 • Rent træ

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne bliver neddelt og bortskaffet til nyttiggørelse i udlandet.

Træ. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Rent træ
 • Malet træ
 • Spånplader

Nej tak

 • Trykimprægneret træ

Hvad sker der med affaldet?

Træet sorteres, neddeles og genanvendes i produktion af spånplader.

Tøj og sko. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Rent tøj uden huller og rifter

Nej tak

 • Beskidt tøj
 • Klude

Hvad sker der med affaldet?

Tøj og sko afhentes af velgørende foreninger, der videresælger det i genbrugsbutikker.

Vinduer. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Vinduer
 • Planglas
 • Bilfrontruder
 • Glas i skifterammer
 • Spejle

Nej tak

 • Blyindfattede ruder
 • Termoruder med PCB-risiko. Kontakt personalet

Hvad sker der med affaldet?

Glas og ramme sendes til genanvendelse. Glasset smeltes om og bliver genanvendt til produktion af nyt glas eller isoleringsmateriale. Rammerne af træ enten brændes eller genanvendes i nye træprodukter til f.eks. spånplader.

Øl- og sodavandsdåser. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Øl- og sodavandsdåser

Nej tak

 • Emballage af plast og pap
 • Konservesdåser
 • Elskrot 

Hvad sker der med affaldet?

Emballagedåser til læskedrikke har en høj kvalitet og kan afsættes til genanvendelse. De indsamlede dåser opdeles i forskellige metalfraktioner, hvorefter de omsmeltes til nye dåser.