Hvad er farligt affald

Farligt affald kan selv i små mængder skade miljøet eller sundheden. Om et materiale er farligt affald afgøres ud fra fastlagte kriterier. Farligt affald opdeles i følgende:

  • Brandfarligt
  • Sundhedsskadeligt
  • Miljøfarligt
  • Giftigt
  • Ætsende

Se ændringen til

Affaldsbekendtgørelsens bilag 2

Farligt affald skal anmeldes

Ved nedrivnings- og renoveringsarbejde er det bygherrens ansvar, at farligt affald bliver identificeret og anmeldt til kommunen.  

Bygherren kan vælge at få sin rådgiver eller entreprenør til at hjælpe sig med det praktiske arbejde, men ansvaret for at det bliver gjort rettidigt og korrekt er altid bygherrens.

Hvis bygningen er etableret eller renoveret i perioden 1950–1977, kan der være anvendt PCB. Så skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning af PCB.

Anmeldelsen af farligt affald skal ske senest 14 dage før opstart af arbejdet:

Malet beton tegl og træ

En række af de malingstyper, som tidligere blev anvendt i byggeriet, har været tilsat miljøskadelige stoffer, f.eks. bly, cadmium og PCB. I nogle tilfælde er indholdet af stofferne så højt, at der er tale om farligt affald.

Det betyder, at der kan være behov for at afrense malingen for at minimere mængderne til specialbehandling. Der kan også være sket utilsigtet forurening af overflader fra afdampning fra andre kilder (f.eks. PCB fra kondensatorer eller bløde fuger).

Bortskaffelse af jernbanesveller

Jernbanesveller, telefonpæle, hegnsstolper og lignende materialer, som er behandlet med creosot-olie.

Jernbanesveller og telefonpæle og lignende materialer er defineret som farligt affald og skal derfor bortskaffes til anlæg, der er godkendt til at behandle dette affald.

Jernbanesveller fra private husstande kan i mindre omfang afleveres på kommunens genbrugsstationer. Større mængder jernbanesveller skal bortskaffes til godkendte modtageanlæg efter anvisning fra Aarhus Kommune.

Det er forbudt at anvende svellerne som brænde i kakkel- eller brændeovne, ligesom det er forbudt at brænde dem af sammen med haveaffald. Jernbanesveller kan dog genanvendes til forskellige industrielle formål. Genanvendelsen skal forinden godkendes af Aarhus Kommune.

Transport af farligt affald

Transport af farligt affald omfattes af særlige regler og må kun foretages af indsamlere eller transportører, der er registreret i Affaldsregistret, og som er godkendte til transport af farligt affald.

Modtageanlæg for farligt affald

Farligt affald skal bortskaffes til specialbehandling. Kontakt:

AffaldsCenter Farligt affald

Ølstedvej 36, Lisbjerg

8200 Aarhus N

Tlf. 89 40 16 68

Fortum

Lindholmvej 3

5800 Nyborg

Tlf. 80 31 71 00

Fortum

Special Waste System A/S

Herthadalvej 4A

4840 Nørre Alslev

Tlf. 54 40 02 12

(kun brændbart affald)

Special Waste System