Hvem har ansvaret?

I forbindelse med arbejdet er det vigtigt at få identificeret og anmeldt disse stoffer, så de kan håndteres og bortskaffes korrekt. Det har bygherrer, rådgivere og entreprenører ansvaret for. Se folder om:

Bygherrens ansvar

Det er bygherrens forpligtelse ved nedrivnings-, sanerings- og renoveringsaktiviteter at foretage screening og eventuel kortlægning, så farlige og miljøproblematiske stoffer bliver identificeret og anmeldt til kommunen.

Bygherren kan vælge at få en rådgiver eller entreprenør til at hjælpe med screening og kortlægning samt det øvrige praktiske arbejde, men det er altid bygherrens ansvar, at det udføres efter reglerne.

Kommunens krav

Ifølge lovgivningen skal der ved planlægningen af nedrivnings- og renoveringsprojekter foretages en vurdering af, om der forekommer miljøskadelige stoffer i affaldet, så de kan udsorteres og efterfølgende behandles på miljømæssig forsvarlig vis.

Hvordan arbejdet med at gennemføre en eventuel kortlægning foretages, er op til den ansvarlige for projektet. Det er her vigtigt, at kortlægning og vurderinger til grund for kortlægningen er veldokumenterede.

Kommunen har mulighed for at standse arbejdet, hvis det ikke udføres på forsvarlig vis. Det kan f.eks. være, hvis der sker utilsigtet spredning af miljøskadelige stoffer til omgivelserne.

Er du i tvivl om reglerne eller hvad der forventes, kan du kontakte Affaldskonsulenterne for råd og vejledning. Se kontaktboks.

Industribygninger

Ældre bygninger, der har rummet industrivirksomhed, er ofte stærkt forurenede. Der er derfor ofte forurenede materialer, som skal bortskaffes ved nedrivninger og renoveringer.

Der bør altid foretages en vurdering af, om der kan være sket forurening eller kontaminering af bygningen og hvilken type forurening, der eventuelt kan være tale om. Vurderingen bør tage udgangspunkt i en historisk redegørelse over de aktiviteter, der har været i bygningen.