I har tre valgmuligheder:

I skal opbevare dokumentation for aflevering af farligt affald på virksomheden i mindst tre år. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø kan bede om at se oplysningerne.

Transport af farligt affald skal foretages efter de gældende regler om transport af farligt gods (ADR).

Se Regulativ for erhvervsaffald

Anmeld farligt affald

Sådan anmelder I farligt affald til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø (nyt vindue)

Sådan søger I om fritagelse

Ønsker I at blive fritaget for den kommunale ordning, kan I læse, hvordan I søger hos Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.
Se om I kan søge om fritagelse (nyt vindue)

Har I brug for oplysninger om selve transporten af farligt affald, kan I kontakte Affaldscenter, Farligt affald på telefon 77 88 00 11.

Småproducenter:

Småproducenter har typisk mindre mængder af stikkende og skærende genstande samt affald, der kan være smitteførende. Det bliver opbevaret i specielle 30 liters papemballage.

Småproducenter omfatter læge-, tandlæge- og dyreklinikker, akupunktører, plejehjem, landbrug med dyrehold mv.

Sådan kommer I af med affaldet

Klinisk risikoaffald fra småproducenter er omfattet af en kommunal indsamlingsordning, som alle småproducenter skal være tilmeldt.

AffaldsCenter Farligt affald administrerer ordningen. Småproducenter skal have afhentet efter behov, dog mindst én gang årligt for at undgå ophobning. I kan bestille afhentning hos AffaldsCenter Farligt affald på telefon 77 88 00 11.

Småproducenter, der ønsker at benytte anden ordning, kan søge om fritagelse hos Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Se hvordan I søger om fritagelse (nyt vindue)

Særligt for storproducenter:

Storproducenter er typisk hospitaler og forskningsinstitutioner med vævsaffald og større mængder andet klinisk risikoaffald. Storproducenter er fritaget fra indsamlingsordningen og skal selv sørge for at få bortskaffet det kliniske risikoaffald via godkendt indsamler/transportør. Det skal afhentes mindst én gang om ugen.

Olie- og benzinudskillere er omfattet af en obligatorisk registrerings-, kontrol- og tømningsordning. Enhver grundejer, der har olie/benzinudskillere tilkoblet sin ejendoms afløbssystem, er forpligtet til at benytte ordningen.

Ordningen administreres af AffaldsCenter Farligt affald.
Kontakt på telefon 89 40 16 68.

Fritagelse

Ønsker I at få udskilleren tømt og kontrolleret af et andet firma end Farligt affald, skal I have en fritagelse fra tømningsordningen.

I kan søge om fritagelse ved henvendelse til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Fritagelsen gælder så længe aftalen med modtageanlægget løber. Herefter kan virksomheden søge om en ny fritagelse.

Søg om fritagelse (nyt vindue)