Dokumentation for aflevering af farligt affald skal opbevares på virksomheden i mindst tre år. Oplysningerne skal på anmodning gives til Aarhus Kommune.

Se Regulativ for erhvervsaffald

Vær opmærksom på:

Farligt affald skal anmeldes til Aarhus Kommune

En anmeldelse skal omfatte:

  • Affaldstype (EAK-kode)
  • Affaldets mængde
  • Emballering
  • Sammensætning
  • Egenskaber

Transport af farligt affald

Transport af farligt affald skal foretages efter de gældende regler om transport af farligt gods (ADR).

Sådan søger du om fritagelse

Ønsker du at blive fritaget for den kommunale ordning, skal du kunne dokumentere, at affaldet afleveres til behandling på et godkendt anlæg, der kan behandle affaldet miljømæssigt forsvarligt. Transport af farligt affald skal foretages efter de gældende regler om transport af farligt gods (ADR).

Har du brug for oplysninger om selve transporten af farligt affald, kan du kontakte Affaldskonsulenterne på byggeaffald@aarhus.dk.

Fritagelsen er gældende så længe affaldsproducentens aftale med behandlingsanlægget er gældende.

Udfyld ansøgningen og send den til AffaldVarme Aarhus:

Klinisk risikoaffald kan være:

  • skærende og stikkende genstande
  • vævsdele
  • meget vådt (dryppende ved sammenpresning) engangsmateriale, hvor væden udgøres af vævsvæske, pus eller blod fra patienter
  • ikke inaktiveret laboratorieaffald og lign., indeholdende bakterie, vira eller vaccine
  • øvrigt affald, der ved direkte kontakt kan indebære en særlig smitterisiko ved håndteringen

Sådan kommer du af med klinisk risikoaffald

Hvem skal bruge ordningen?

Olie- og benzinudskillere er omfattet af en obligatorisk registrerings-, kontrol- og tømningsordning. Enhver grundejer, der har olie/benzinudskillere tilkoblet sin ejendoms afløbssystem, er forpligtet til at benytte ordningen.

Ordningen administreres af AffaldsCenter Farligt affald. Se kontaktboks.

Fritagelse

Ønsker man at få udskilleren tømt og kontrolleret af et andet firma end Farligt affald, skal man have en fritagelse fra tømningsordningen.

Fritagelsen søges ved henvendelse til AffaldVarme Aarhus. Fritagelsen gælder så længe aftalen med modtageanlægget løber. Herefter kan virksomheden søge om en ny fritagelse.

Skriv til byggeaffald@aarhus.dk