Generelt skal affald til forbrænding sorteres, så det ikke indeholder:

 • Miljøfarligt affald eller andet affald, som affaldsenergianlægget ikke har godkendelse til at brænde, for eksempel kemikalierester og batterier.
 • Affald, der kan skade driften af affaldsenergianlægget, for eksempel lange eller store og kompakte emner som bjælker og papirruller.
 • Affald uden brændværdi samt affald, der skal genanvendes, for eksempel metal, beton, pap, papir og glas.

Oversigterne på denne side kan bruges som tjekliste, når du indleverer affald på affaldsenergianlægget:

Uønsket småt brændbart affald 

Oversigten viser emner, der er uønskede af hensyn til driften på affaldsenergianlægget:

 • Store emner, større end 100 x 50 x 50 cm: Møbler, træplader, paller, brædder, juletræer, springmadrasser -> Omklassificeres til stort brændbart. 
 • Emner længere end 100 cm: Brædder, kraftige plastrør, grene -> Omklassificeres til stort brændbart. 
 • Kompakte emner: For eksempel bjælker, trærødder/-stød, ruller af papir, plast, tagpap, gulvtæpper -> Kontakt affaldsenergianlægget og lav en aftale om indlevering.
 • Endeløse baner og liner, længde over 8 meter: Kraftigt tovværk, liner, plastbånd, uemballerede ruller -> Kontakt affaldsenergianlægget og lav en aftale om indlevering.
 • Stærkt støvende affald: Savsmuld, slibestøv, pulver fra fødevareindustri, aske -> Kontakt affaldsenergianlægget og lav en aftale om indlevering.

Oversigten viser emner, som affaldsenergianlægget ikke har tilladelse til at behandle:

 • Miljøfarligt affald: Olie, kemikalier, kviksølvaffald, lysstofrør/lavenergipærer, batterier, akkumulatorer, klinisk risikoaffald (kanyler, skarpe genstande) -> Henvises til Modtagestation for Farligt Affald.
 • Sprængfarligt affald: Ammunition, nødblus, fyrværkeri, trykflasker, granater (også gamle) -> Vi henviser til Østjyllands Politi.
 • Radioaktivt affald -> Vi henviser til Sundhedsstyrelsen.

Fortroligt affald

Fortroligt affald er affald, som skal behandles fortroligt ved destruering. Det kan være ukurante varer, fejlproduktioner, prototyper eller afgiftspligtige varer, som af hensyn til told- og skattemyndigheder skal destrueres fortroligt.

Når du kommer med fortroligt affald til affaldsenergianlægget, skal du kontakte personalet i Vejerboden og få vejledning i at aflæsse og håndtere affaldet.

Ristegods

Ristegods stammer fra spildevandsrensning, og består af tilbageholdte grene, papir og klude fra de mekaniske riste.

Kød og benmel

Ved kød- og benmel forstås knust, formalet og tørret, organisk affald fra døde dyr, der har gennemgået en varmebehandling, så færdigproduktet er blevet sterilt og kan anvendes til dyrefoder. Konsistensen kan variere i kornstørrelser fra 2-50 mm.

Affaldstypen modtages kun efter forudgående aftale. Der vil være begrænsning i mængde og leveringshyppighed. Affaldsenergianlægget modtager kun rene læs af denne affaldstype.

Al henvendelse om levering af kød/benmel til forbrænding skal ske til Vejerboden. 

Øvrigt affald

Ved øvrigt affald forstås affald, som ikke umiddelbart kan komme ind under kategorien "Småt forbrændingsegnet affald". Det kan for eksempel være på grund af regler, manglende brændværdi, forbrændingstekniske årsager, at emnerne er sammensat af forskellige typer affald eller har potentiale for genanvendelse.

En del af disse affaldstyper vil typisk kræve en nærmere vurdering, før der kan tages stilling til, om affaldet er egnet til forbrænding. Eventuel begrænsning i mængde pr. leverance vil fremgå af den konkrete modtageaftale.

Det er vanskeligt at give entydige eksempler på, hvilke særlige affaldstyper under Øvrigt affald, der modtages til forbrænding. Følgende eksempler kan give et indtryk: Madvarer til destruktion eller ensartet produktionsaffald, f.eks. ensartet industriaffald i form af et stort parti mad, som er blevet for gammelt eller afskæringer fra en industri.

Kontakt Vejerboden ved spørgsmål om særlige affaldsfraktioner på telefon 89 40 16 90.