Denne politik for persondata fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi behandler kun dit CPR-nummer., hvis vi har modtaget samtykke hertil eller i den situation, hvor vi skal overdrage en fordring til restance-inddrivelsesmyndigheden og du ikke har oplyst CPR-nummeret selv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

AffaldVarme Aarhus A/S behandler oplysninger om dig i forbindelse med vores forpligtelser til håndtering af affald og løbende aftaleforhold af fjernvarme.

2. Kontaktoplysninger

AffaldVarme Aarhus A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

For kontakt om registrerede kontaktoplysninger, henvend dig til:

AffaldVarme Aarhus A/S
Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

CVR: 40844244
Tlf. 8940 1500
E-mail: affaldvarme@aarhus.dk, mærket med ”Persondata”

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Sikring af forsyningssikkerheden og optimering af driften
 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsynings-pligten og afregning af dit forbrug

Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer, kan det være til et af følgende formål:

 • Modtage information om folkeregisteradresse, således at vi kan fremsende post til den korrekte adresse
 • Modtage regninger i e-Boks
 • Udbetaling via NemKonto
 • Henvendelser via e-Boks

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er artikel 6 i persondata-forordningen. og bestemmelser i inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven.
Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, som er følgende:

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af forsyningspligten.
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (behandlingen er nødvendig for AffaldVarme A/S overholdelse af sin retlige forpligtelse).
Persondata-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (behandlingen er nødvendig for markedsføring i forbindelse med udvidelse af forsyningsområde og/eller kunde-tilfredshedsundersøgelser med hensyn til bedre kundetilfredshed).

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale.
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig for AffaldVarme A/S opfyldelse af en aftale, som eksempelvis en aftalt afdragsordning).

Hvis vi behandler CPR nummer efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer.

Optimering af drift og forsyningssikkerhed 
Persondataforordningens artikel 6, litra e og f angår databehandling på grund af samfundets interesse eller fordi det er en legitim interesse (afvejningsregel). AffaldVarme A/S anvender fjernaflæsningsmålere pga. ønsket om at optimere driften og ressourcebesparelse.
Der sker en hyppigere indsamling af data med hensyn på at sikre dette formål. Energistyrelsens nyhedsbrev fra den 26. jan 2018 tilkendegiver, at dette er en lovlig aktivitet omfattet af førnævnt artikler, dog skal persondataforordningens artikel 5 være overholdt.

CPR-numre
Databeskyttelseslovens § 11 (behandlingen af personsummer som følge af lovgivningen)

Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer, vil der kun ske den behandling af CPR-nummeret, som samtykket omfatter. Ved inddrivelse er retsgrundlaget lovbekendtgørelse nr. 29 af 12/01/2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 2, hvor vi kan indhente og behandle CPR-nummer på baggrund af samtykke samt i de situationer, hvor du dels ikke vil oplyse CPR-nummeret, dels hvor der er begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning.

4. Kategorier af personoplysninger

Som udgangspunkt behandler vi almindelige personoplysninger såsom:

 • Navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
 • Oplysninger om affaldsbeholdere (antal, størrelse, id-nummer)
 • Oplysninger til brug for tømning (tømningsdag, beholder skal stilles frem, tømningshistorik, særlige forhold i øvrigt).
 • Oplysninger fra tømningsdagen (beholdervægt, billeder af beholder/indhold, tilbagemelding fra transportør)
 • Målernummer, målerdata og billeder af installationer til levering af fjernvarme

Vi bruger dit telefonnummer og din e-mailadresse for at kunne kontakte dig. Det er ikke alle typer oplysninger, der behandles for alle kunder.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med håndtering af affald og for levering af fjernvarme i Aarhus Kommune.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver dine data til relevante samarbejdspartnere, der er nødvendige for, at vi kan opfylde vores forpligtelser til håndtering af affald og levering af fjernvarme i Aarhus Kommune.
Det er eksempelvis til samarbejdspartnere, som levere fjernvarme eller til de transportører, der forestår indsamling af affald, målerregistrering m.m.

Vi kan også videregive dine oplysninger til rådgivere, andre myndigheder og øvrige parter i en sag. Kommer du i restance med betaling for affald eller varme, kan vi videresende dine oplysninger til SKAT og fogedret.

Hvor der er krav om det, indgår vi databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.
Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler. Det vil heller ikke ske, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, eksempelvis som led i en indberetning til en myndighed.

Vi har indgået databehandleraftaler med de samarbejdspartnere der, forstår indsamlingen af affald, de virksomheder, som behandler vores målerdata og underretter dig om evt. driftsforstyrrelser i levering af fjernvarme i Aarhus Kommune.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra tredjemand m.m.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, fra vores transportører, fra målerselskaber og fra andre offentlige myndigheder m.m.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser i forbindelse med indsamling af affald og levering af fjernvarme i Aarhus Kommune, og så længe som aftaleforholdet mellem AffaldVarme Aarhus A/S og dig eksisterer.
Ophører du med at være kunde hos AffaldVarme Aarhus A/S, sletter vi dine personoplysninger efter gældende regler.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

10. SMS-tjenester

AffaldVarme Aarhus A/S benytter SMS-tjenester i kommunikation med kunder.
Der er blandt andet tale om tjenester, der giver advisering om tømning af affaldsbeholdere, forstyrrelser i fjernvarme og øvrig forsyning.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til AffaldVarme A/S´ behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil AffaldVarme A/S ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke til, medmindre AffaldVarme A/S er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil AffaldVarme A/S kun opbevare de oplysninger, som AffaldVarme A/S er retlig forpligtet til. AffaldVarme A/S vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som AffaldVarme A/S har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til AffaldVarme Aarhus vis kontaktoplysningerne nævnt i punkt 2 eller du kan tilbagetrække dit samtykke via vores hjemme side på www.affaldvarme.dk/fjernsamtykke

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

12. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

13. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du kan klage til Datatilsynet ved at skrive til e-mailadressen dt@datatilsynet.dk  eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk