Til daglig har AffaldVarme Aarhus ansvar for transmissionssystemet og varetager nyanlæg, drift og vedligeholdelse af det overordnede transmissionssystem med tilhørende kedel-, varmeveksler-, pumpe- og afspærringsanlæg. 

Produktion

Produktionen til transmissionssystemet sker hovedsageligt fra Studstrupværket og fra affaldsenergianlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk på AffaldsCenter i Lisbjerg. Varmeproduktionen er under løbende omstilling til en mere flerstrenget forsyning med flere forskellige anlæg til varmeproduktion. 

Forsyningssikkerheden er i dag større end tidligere, da produktion af varme kan ske fra flere værker med forskellige brændselstyper.

Transmissionssystemet 

Transmissionssystemet består i dag af over 130 km dobbeltrør. Varmen hentes primært fra Studstrupværket og de store energiproduktionsanlæg på AffaldsCenter i Lisbjerg og transmitteres ved højt tryk og temperatur frem til varmeveksleranlæggene. Her afsættes varmen via pladevarmevekslere til distributionsnettene, der har et lavere tryk- og temperaturniveau. Endelig kommer varmen ud til varmekunderne gennem distributionsnettene, som de forskellige varmeforsyninger driver. 

Driftsoptimering og overvågning

Hele døgnet overvåges transmissionssystemet via 70 intelligente understationer, der er forbundet i et it-netværk. På samme netværk kan teknikere fejlfinde, optimere og betjene et hvilket som helst anlæg med understation. Der er adgang til bl.a. driftsrapporter, vedligeholdelsesprogrammer, tegningsarkiver og driftsstyringsværktøj.

Ud fra varmeprognosen udarbejdes produktionsplaner for at sikre en optimal udnyttelse af produktionskapaciteterne og på den måde skabe driftssikkerhed og minimere brændselsforbrug og miljøbelastning.