Som kunde hos AffaldVarme Aarhus betaler du forud for dit forbrug i acontorater - forbruget opgøres hvert kvartal.

Hvor meget, du skal betale aconto, afhænger af to forhold:

 • din husstands forbrug i det foregående års forbrug. 
 • årstiden, fordi opkrævningen typisk er højere i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. 

4 årlige rater

Du betaler 4 aconto-rater om året. Det betyder, at du betaler forud for dit forbrug for 3 måneder ad gangen. 

På din kvartalsopgørelse fremgår det faktiske forbrug for seneste kvartal i kWh eller MWh og i kroner og ører. Det vil fremgå, om du har betalt for meget eller for lidt i forhold til det faktiske forbrug. 

Samtidig med hver kvartalsopgørelse får du opkrævning for den næste acontorate. Opkrævningerne er til betaling:

 • 1. februar
 • 1. maj
 • 1. august
 • 1. november 

Aconto-raterne har forskellige størrelser

Dine aconto-raters størrelse vil afspejle årstiderne. Store aconto-regninger om vinteren og mindre aconto-regninger om sommeren.

Fordelingen på de 4 aconto-regninger ud fra det årlige forbrug er:

 • Ca. 40 % af årsforbruget i perioden 1. januar til 31. marts
 • Ca. 15 % af årsforbruget i perioden 1. april til 30. juni
 • Ca. 5 % af årsforbruget i perioden 1. juli til 30. september
 • Ca. 40 % af årsforbruget i perioden 1. oktober til 31. december

Se eksempler på kvartalsopkrævninger

Hvad sker der, når en kunde ikke betaler varmeregningen?

Kontakt hurtigst muligt KundeserviceVarme, hvis du ikke kan betale din regning til tiden. Det er muligt, at du kan få den delt over flere regninger. 

Hvis en kunde ikke betaler sin varmeregning til tiden, opkræver AffaldVarme Aarhus gebyrer. Hvis kunden ikke betaler efter påmindelser, lukker AffaldVarme Aarhus for varmen, og det skyldige beløb overdrages til inkasso.

Du kan læse nærmere om, hvad der sker, hvis en kunde ikke overholder betalingsbetingelserne.

Se takster på de forskellige gebyrer, som AffaldVarme Aarhus opkræver, når rykkerprocedurerne går i gang. 

Renter og gebyrer

Forfaldsdatoen, som står på regningen, svarer til sidste rettidige betalingsdato. Hvis en kunde betaler for sent, beregner og opkræver AffaldVarme Aarhus gebyrer og renter af beløbet på regningen.

1. betalingspåmindelse

Er sidste rettidige betalingsdato overskredet, sender AffaldVarme Aarhus en betalingspåmindelse sammen med regningen. Betalingsfristen er senest 10 dage efter datoen på påmindelsen.  

2. betalingspåmindelse

Er det skyldige beløb fortsat ikke betalt efter fristen på 1. betalingspåmindelse, sender AffaldVarme Aarhus 2. betalingspåmindelse. Fristen er også her 10 dage.  

Afbrydelse af fjernvarmen og inkasso

Betales det skyldige fortsat ikke, vil AffaldVarme Aarhus afbryde fjernvarmeforsyningen uden yderligere varsel. Samtidig overdrages det skyldige beløb til inkasso.

Kunden skal betale følgende udgifter 

 • udgifter ved afbrydelse af fjernvarme
 • eventuelle følgeskader og lignende i forbindelse med afbrydelsen
 • udgifter ved genetablering af varmeforsyning
 • eventuelle inkassoomkostninger, herunder udgifter til fogedbesøg, som er bekostelige.

Undgå at få lukket for varmen

Det er muligt at undgå at få lukket for varmen. Kan kunden stille sikkerhed for, at regningen bliver betalt, lukker AffaldVarme Aarhus ikke for varmen. Kunden kan stille sikkerhed i form af et depositum eller en bankgaranti.  

Fraflyttede kunder

Reglerne om betalingsbetingelser og inddrivelse af restancer gælder også, hvis kunden er flyttet fra adressen. AffaldVarme Aarhus har lov til at afbryde varmeforsyningen på kundens nye adresse, hvis AffaldVarme Aarhus leverer varmen på denne adresse.  

Lejere

Hvis der lukkes for varmen hos en lejer, der afregner direkte med AffaldVarme Aarhus, vil ejendommens ejer blive orienteret.  

Fogedbesøg

AffaldVarme Aarhus får hjælp fra en foged, hvis det ikke har været muligt at få adgang til varmemåleren og lukke for varmen.

Takster, love og regler

Du kan se størrelsen på de forskellige administrative gebyrer, AffaldVarme Aarhus opkræver i forbindelse med for sent betalte regninger.

Renter og gebyr opkræves ud fra Lov nr. 939 af 27/12 1991 om gebyrer og morarenter ved visse ydelser.  

Reglerne om lukning af varme er fastsat af Aarhus Byråd i:

Kunder med ineffektive varmeinstallationer skal betale afkølingsbidrag i forbindelse med kvartalsopgørelsen pr. 31. december.

Hvis afkølingen er mindre end 30 grader, opkræves et afkølingsbidrag på kvartalsopgørelsen pr. 31. december eller på flytte-/slutopgørelsen.

Gennemsnittet beregnes fra den 1. januar til 31. december eller for den periode, hvor der har været et varmeforbrug. Afkølingsbidraget beregnes også, hvis perioden er mindre end 12 måneder.

Reglerne om afkølingsbidrag findes i Bestemmelser for fjernvarmelevering

 

Her kan du finde oplysninger om beregning af effektbidrag.

Effektbidrag er et fast årligt bidrag, der fastsættes ud fra oplysninger om ejendommens bruttoetageareal. Bruttoetagearealet fremgår af BBR-registret.

Kælderarealer, der ifølge BBR-registret anvendes til erhverv, medregnes med 100 %.

Kælderarealer, der ifølge BBR-registret ikke anvendes til erhverv eller beboelse, medregnes med 25 %.

Effektbidraget dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Taksten er en gennemsnitstakst, der tager højde for eventuelle prisændringer i afregningsperioden.

Mulighed for fradrag

Det er muligt at få fradrag i effektbidraget, hvis man har uopvarmede rum. Åbn "Betingelser for fradrag":

Fradrag Effektbidrag

Yderligere information 

Du er også velkommen til at kontakte AffaldVarme Arhus.