I løbet af 2019 ændres opgørelse af varme til kvartalsopgørelser med tre måneders acontobetaling. Du får besked i eBoks, når du overgår til kvartalsopgørelser.

Hvor meget, du skal betale aconto, afhænger af to forhold:

 • din husstands forbrug i den foregående periode
 • hvor mange rater, du betaler om året: 1, 2, 4, 6 eller 12

På din årsopgørelse fremgår det faktiske forbrug for året i kWh eller MWh og i kroner og ører. På årsopgørelsen vil forskellen mellem det samlede acontobeløb og årets faktiske forbrug også være reguleret.

Aconto og afregning ved 4 rater

De fleste kunder betaler 4 acontorater om året. Det betyder, at du betaler forud for dit forbrug for 3 måneder ad gangen. 

Samtidig med årsopgørelsen modtager du opkrævning for den første af de 4 acontorater for den kommende 12-måneders periode.

Årets sidste 3 acontorater betaler du henholdsvis 3, 6 og 9 måneder inde i den aktuelle 12-måneders periode. 

Aconto og afregning ved 1 rate

Samtidig med årsopgørelsen modtager du opkrævning for den kommende 12-måneders periode. Aflæsning sker pr. 31.12. Se taksten for "Forbrugsbidrag ved forudbetaling" her: 

6 rater om året - koster ekstra

Ønsker du 6 acontorater om året, betales et administrativt gebyr på 50 kr. pr. år, "Gebyr for 6 årlige fakturaer" for at oprette en aftale. Årsopgørelsen sker pr. 31.12. 

Samtidig med årsopgørelsen modtager du opkrævning for den første af de 6 acontorater for den kommende 12-måneders periode. 

De sidste 5 acontorater for de kommende 12-måneder betales hver anden måned.

Kontakt os hvis du ønsker 6 acontorater om året.
Kontakt KundeserviceVarme

Rateoversigt

I nedenstående liste kan du se, hvornår årsopgørelser sendes ud, og hvornår betaling forfalder samt administrationsgebyret ved 6 rater.  

1 rate: Årsopgørelse: 31.12, Betaling: 10.2, Gebyr: -

4 rater: Årsopgørelse: 31.12. eller 31.03. eller 30.06. eller 30.09. sammen med en af a conto-regningerne, Betaling: 10.02, 10.05, 10.08, 10.11, Gebyr: -

6 rater: Årsopgørelse: 31.12, Betaling: 10.02, 10.04, 10.06, 10.08, 10.10, 10.12 alle lige mdr., Gebyr: 50 kr. 

Som kunde hos AffaldVarme Aarhus betaler du forud for dit forbrug i acontorater - forbruget opgøres hvert kvartal.

AffaldVarme Aarhus ændrer til kvartalsopgørelse i løbet af 2019. 

Indtil nu er varmekundernes forbrug opgjort 1 gang om året. Fra 1. april 2019 vil forbruget blive opgjort med faktisk forbrug hvert kvartal. Det vil sige, at kunderne får 4 kvartalsopgørelser i stedet for 1 årsopgørelse.

De enkelte varmekunder får besked i eBoks, når ændringen i løbet af 2019 er aktuel for dem.

Sådan fungerer kvartalsopgørelser

Hvor meget, du skal betale aconto, afhænger af to forhold:

 • din husstands forbrug i den foregående periode.
 • årstiden, fordi opkrævningen typisk er højere i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. 

Du betaler 4 aconto-rater om året. Det betyder, at du betaler forud for dit forbrug for 3 måneder ad gangen. 

På din kvartalsopgørelse fremgår det faktiske forbrug for seneste kvartal i kWh eller MWh og i kroner og ører. På kvartalsopgørelsen vil forskellen mellem aconto-beløbet og det faktiske forbrug også være reguleret.

Samtidig med hver kvartalsopgørelse får du opkrævning for den næste acontorate. Opkrævningerne er til betaling:

 • 1. februar
 • 1. maj
 • 1. august
 • 1. november

 

 

 

Hvad sker der, når en kunde ikke betaler varmeregningen?

Kontakt hurtigst muligt KundeserviceVarme, hvis du ikke kan betale din regning til tiden. Det er muligt, at du kan få den delt over flere regninger. 

Hvis en kunde ikke betaler sin varmeregning til tiden, opkræver AffaldVarme Aarhus gebyrer. Hvis kunden ikke betaler efter påmindelser, lukker AffaldVarme Aarhus for varmen, og det skyldige beløb inddrives af SKAT.

Du kan læse nærmere om, hvad der sker, hvis en kunde ikke overholder betalingsbetingelserne.

Se takster på de forskellige gebyrer, som AffaldVarme Aarhus opkræver, når rykkerprocedurerne går i gang. 

Renter og gebyrer

Forfaldsdatoen, som står på regningen fra AffaldVarme Aarhus, svarer til sidste rettidige betalingsdato. Hvis en kunde betaler for sent, beregner og opkræver AffaldVarme Aarhus gebyrer og renter af beløbet på regningen.

1. betalingspåmindelse

Er sidste rettidige betalingsdato overskredet, sender AffaldVarme Aarhus en betalingspåmindelse sammen med regningen. Betalingsfristen er senest 10 dage efter datoen på påmindelsen.  

2. betalingspåmindelse

Er det skyldige beløb fortsat ikke betalt efter fristen på 1. betalingspåmindelse, sender AffaldVarme Aarhus 2. betalingspåmindelse. Fristen er også her 10 dage.  

Afbrydelse af fjernvarmen og inkasso

Betales det skyldige fortsat ikke, vil AffaldVarme Aarhus afbryde fjernvarmeforsyningen uden yderligere varsel. Samtidig overgår inddrivelse af restancen til SKAT.

Kunden skal betale følgende udgifter 

 • udgifter ved afbrydelse af fjernvarme
 • eventuelle følgeskader og lignende i forbindelse med afbrydelsen
 • udgifter ved genetablering af varmeforsyning
 • eventuelle inkassoomkostninger, herunder udgifter til fogedbesøg, som er bekostelige.

Undgå at få lukket for varmen

Det er muligt at undgå at få lukket for varmen. Kan kunden stille sikkerhed for, at regningen bliver betalt, lukker AffaldVarme Aarhus ikke for varmen. Kunden kan stille sikkerhed i form af et depositum eller en bankgaranti.  

Fraflyttede kunder

Reglerne om betalingsbetingelser og inddrivelse af restancer gælder også, hvis kunden er flyttet fra adressen. AffaldVarme Aarhus har lov til at afbryde varmeforsyningen på kundens nye adresse, hvis AffaldVarme Aarhus leverer varmen på denne adresse.  

Lejere

Hvis der lukkes for varmen hos en lejer, der afregner direkte med AffaldVarme Aarhus, vil ejendommens ejer blive orienteret.  

Fogedbesøg

AffaldVarme Aarhus får hjælp fra en foged, hvis det ikke har været muligt at få adgang til varmemåleren og lukke for varmen.

Takster, love og regler

Du kan se størrelsen på de forskellige administrative gebyrer, AffaldVarme Aarhus opkræver i forbindelse med for sent betalte regninger.

Renter og gebyr opkræves ud fra Lov nr. 939 af 27/12 1991 om gebyrer og morarenter ved visse ydelser.  

Reglerne om lukning af varme er fastsat af Aarhus Byråd i:

Her kan du finde oplysninger om beregning af effektbidrag.

Effektbidrag er et fast årligt bidrag, der fastsættes ud fra oplysninger om ejendommens bruttoetageareal. Bruttoetagearealet fremgår af BBR-registret.

Kælderarealer, der ifølge BBR-registret anvendes til erhverv, medregnes med 100 %.

Kælderarealer, der ifølge BBR-registret ikke anvendes til erhverv eller beboelse, medregnes med 25 %.

Effektbidraget dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Taksten er en gennemsnitstakst, der tager højde for eventuelle prisændringer i afregningsperioden.

Mulighed for fradrag

Det er muligt at få fradrag i effektbidraget, hvis man har uopvarmede rum. Åbn "Betingelser for fradrag":

Fradrag Effektbidrag

Yderligere information 

Du er også velkommen til at kontakte AffaldVarme Arhus.