Betalingsinfo

 

Som kunde hos AffaldVarme Aarhus betaler du forud for dit forbrug i acontorater - årets faktiske forbrug kan ses på årsopgørelsen.

Hvor meget, du skal betale a conto, afhænger af to forhold:

  • din husstands forbrug i den foregående periode
  • hvor mange rater, du ønsker at betale om året: 1, 4 eller 6

På din årsopgørelse fremgår det faktiske forbrug for året i kWh eller MWh og i kroner og ører. På årsopgørelsen vil forskellen mellem det samlede acontobeløb og årets faktiske forbrug også være reguleret.

A conto og afregning ved 4 rater

De fleste kunder betaler 4 acontorater om året. Det betyder, at du betaler forud for dit forbrug for 3 måneder ad gangen. 

Samtidig med årsopgørelsen modtager du opkrævning for den første af de 4 acontorater for den kommende 12-måneders periode.

Årets sidste 3 acontorater betaler du henholdsvis 3, 6 og 9 måneder inde i den aktuelle 12-måneders periode. 

A conto og afregning ved 1 rate

Samtidig med årsopgørelsen modtager du opkrævning for den kommende 12-måneders periode. Aflæsning sker pr. 31.12. Se taksten for "Forbrugsbidrag ved forudbetaling" her: 

6 rater om året - koster ekstra

Ønsker du 6 acontorater om året, betales et administrativt gebyr på 50 kr. pr. år, "Gebyr for 6 årlige fakturaer" for at oprette en aftale. Årsopgørelsen sker pr. 31.12. 

Samtidig med årsopgørelsen modtager du opkrævning for den første af de 6 acontorater for den kommende 12-måneders periode. 

De sidste 5 acontorater for de kommende 12-måneder betales hver anden måned.

Kontakt kundeservicevarme@aarhus.dk, hvis du ønsker 6 acontorater om året.  

Rateoversigt

I nedenstående liste kan du se, hvornår årsopgørelser sendes ud, og hvornår betaling forfalder samt administrationsgebyret ved 6 rater.  

1 rate: Årsopgørelse: 31.12, Betaling: 10.2, Gebyr: -

4 rater: Årsopgørelse: 31.12. eller 31.03. eller 30.06. eller 30.09. sammen med en af a conto-regningerne, Betaling: 10.02, 10.05, 10.08, 10.11, Gebyr: -

6 rater: Årsopgørelse: 31.12, Betaling: 10.02, 10.04, 10.06, 10.08, 10.10, 10.12 alle lige mdr., Gebyr: 50 kr. 

Afdragsvis betaling.

Hvis du ikke har mulighed for at betale din regning til tiden, kan du søge om at få den delt over flere regninger.

Kontakt KundeserviceVarme for at få mere at vide.

Regler for betaling, når en kunde ikke betaler varmeregningen.

Hvis en kunde ikke betaler sin varmeregning til tiden, opkræver AffaldVarme Aarhus gebyrer. Hvis kunden ikke betaler efter påmindelser, lukker AffaldVarme Aarhus for varmen, og det skyldige beløb inddrives af SKAT.

Du kan læse nærmere om, hvad der sker, hvis en kunde ikke overholder betalingsbetingelserne.

Se takster på de forskellige gebyrer, som AffaldVarme Aarhus opkræver, når rykkerprocedurerne går i gang. 

Renter og gebyrer

Forfaldsdatoen, som står på regningen fra AffaldVarme Aarhus, svarer til sidste rettidige betalingsdato. Hvis en kunde betaler for sent, beregner og opkræver AffaldVarme Aarhus gebyrer og renter af beløbet på regningen.

1. betalingspåmindelse

Er sidste rettidige betalingsdato overskredet, sender AffaldVarme Aarhus en betalingspåmindelse sammen med regningen. Betalingsfristen er senest 10 dage efter datoen på påmindelsen.  

2. betalingspåmindelse

Er det skyldige beløb fortsat ikke betalt efter fristen på 1. betalingspåmindelse, sender AffaldVarme Aarhus 2. betalingspåmindelse. Fristen er også her 10 dage.  

Afbrydelse af fjernvarmen og inkasso

Betales det skyldige fortsat ikke, vil AffaldVarme Aarhus afbryde fjernvarmeforsyningen uden yderligere varsel. Samtidig overgår inddrivelse af restancen til SKAT.

Kunden skal betale følgende udgifter 

  • udgifter ved afbrydelse af fjernvarme
  • eventuelle følgeskader og lignende i forbindelse med afbrydelsen
  • udgifter ved genetablering af varmeforsyning
  • eventuelle inkassoomkostninger, herunder udgifter til fogedbesøg, som er bekostelige.

Undgå at få lukket for varmen

Det er muligt at undgå at få lukket for varmen. Kan kunden stille sikkerhed for, at regningen bliver betalt, lukker AffaldVarme Aarhus ikke for varmen. Kunden kan stille sikkerhed i form af et depositum eller en bankgaranti.  

Fraflyttede kunder

Reglerne om betalingsbetingelser og inddrivelse af restancer gælder også, hvis kunden er flyttet fra adressen. AffaldVarme Aarhus har lov til at afbryde varmeforsyningen på kundens nye adresse, hvis AffaldVarme Aarhus leverer varmen på denne adresse.  

Lejere

Hvis der lukkes for varmen hos en lejer, der afregner direkte med AffaldVarme Aarhus, vil ejendommens ejer blive orienteret.  

Fogedbesøg

AffaldVarme Aarhus får hjælp fra en foged, hvis det ikke har været muligt at få adgang til varmemåleren og lukke for varmen.

Takster, love og regler

Du kan se størrelsen på de forskellige administrative gebyrer, AffaldVarme Aarhus opkræver i forbindelse med for sent betalte regninger.

Renter og gebyr opkræves ud fra Lov nr. 939 af 27/12 1991 om gebyrer og morarenter ved visse ydelser.  

Reglerne om lukning af varme er fastsat af Aarhus Byråd i:

Her kan du finde oplysninger om beregning af effektbidrag.

Effektbidrag er et fast årligt bidrag, der fastsættes ud fra oplysninger om ejendommens bruttoetageareal. Bruttoetagearealet fremgår af BBR-registret.

Kælderarealer, der ifølge BBR-registret anvendes til erhverv, medregnes med 100 %.

Kælderarealer, der ifølge BBR-registret ikke anvendes til erhverv eller beboelse, medregnes med 25 %.

Effektbidraget dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Taksten er en gennemsnitstakst, der tager højde for eventuelle prisændringer i afregningsperioden.

Mulighed for fradrag

Det er muligt at få fradrag i effektbidraget, hvis man har uopvarmede rum. Åbn "Betingelser for fradrag":

Fradrag Effektbidrag

Yderligere information 

Du er også velkommen til at kontakte AffaldVarme Arhus. 

Her uddyber vi betingelserne for nedsættelse af effektbidraget.

Nedsættelse

Spørgsmål

Jeg har et rum i min bolig, der ikke er opvarmet. Kan jeg få nedsat effektbidraget?

Svar

Hvis der er forbindelse med dør til opvarmede rum, medregnes arealet, selv om det ikke er opvarmet.

Spørgsmål

Jeg har en lagerhal på min virksomhed, som ikke er opvarmet. Kan jeg få nedsat effektbidraget?

Svar

Ja, efter aftale med AffaldVarme Aarhus. Der må ikke være mulighed for, at lagerhallen kan varmes op med varme fra AffaldVarme Aarhus.

Spørgsmål

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker mit effektbidrag nedsat?

Svar

Kontakt AffaldVarme Aarhus. 

Spørgsmål

Jeg har et hus med elvarme på 1. sal, hvor der ikke opvarmes med fjernvarme. Kan jeg få nedsat effektbidrag?

Svar

Hvis 1. sal anvendes til beboelse i henhold til oplysningerne hos BBR, skal der betales effektbidrag af arealerne på 1. sal.

Kælder- og garagearealer

Spørgsmål

Min kælder er ikke opvarmet. Skal jeg betale effektbidrag for garagen?

Svar

Ja. Arealet i kælderen medregnes med 25 %, hvis kælderen ikke er registreret som beboet eller anvendes til erhverv.

Spørgsmål

I min kælder er der også garage. Skal jeg betale effektbidrag?

Svar

Nej, ikke for garagearealet, men 25 % for resten af kælderen.

Spørgsmål

Hvordan beregner jeg effektbidraget i en bolig med kælder?

Svar

Kælderarealer, der ikke anvendes til beboelse, medregnes ved beregningen af effektbidraget med 25 %. Kælderareal, der anvendes til beboelse eller erhverv iht. BBR, medregnes med 100 %. Hertil skal lægges boligens øvrige beboelsesareal.

BBR-oplysninger og arealstørrelse

Spørgsmål

Jeg har opdaget, at mine BBR-oplysninger er forkerte og har været det i 4 år. Kan jeg få effektbidrag tilbagebetalt?

Svar

Du kan få rettet dit effektbidrag fra den dag, at BBR-oplysningerne er rettet. Der tilbagebetales ikke effektbidrag.

Spørgsmål

AffaldVarme Aarhus har haft forkerte BBR-oplysninger registreret. Kan jeg få tilbagebetalt for meget betalt effektbidrag?

Svar

AffaldVarme Aarhus tilbagebetaler for meget betalt effektbidrag i op til 3 år, hvis AffaldVarme Aarhus er skyld i, at de registrerede oplysninger er forkerte.

Spørgsmål

Mit varmeforbrug passer ikke til min virksomheds bygningsareal. Kan jeg betale effektbidrag ud fra en anden beregning end ud fra bygningsareal?

Svar

Ja. Henvend dig til AffaldVarme Aarhus. Vi vurderer i hver enkelt situation sammenhængen mellem areal og forbrug.

Spørgsmål

Jeg er lejer, og min udlejer har ikke registreret sine arealer korrekt hos BBR, hvilket betyder jeg betaler for meget i effektbidrag. Kan jeg få tilbagebetalt for meget betalt effektbidrag?

Svar

Korrekte oplysninger hos BBR er udlejers/ejers ansvar. Hvis ejeren henvender sig til AffaldVarme Aarhus og opdaterer sine BBR-oplysninger, kan AffaldVarme Aarhus rette effektbidraget med virkning fra den dato, oplysningerne er rettet.