Se, hvordan du klager, og se muligheder for efterfølgende at anke AffaldVarme Aarhus´ afgørelse. 

Klag til AffaldVarme Aarhus

Du kan også sende din klage med post til

KundeserviceVarme
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Klagen skal indeholde: 

  • Dit navn og gerne kundenummer.
  • Adressen og gerne det installationsnummer, som klagen drejer sig om. 
  • Dine kontaktoplysninger. 
  • Beskrivelse af, hvad du ønsker at klage over.
  • Evt. billeder eller anden dokumentation

AffaldVarme Aarhus vil behandle din klage og sende en skriftlig afgørelse. 

Er du uenig i afgørelsen, kan sagen ankes. 

Se oversigt over dine muligheder for at anke afgørelser fra AffaldVarme Aarhus, alt efter hvad du klager over. De enkelte ankeinstansers hjemmesider har udførlige ankevejledninger. 

Energiankenævnet

Her behandles konkrete civilretlige forbrugerklager, f.eks. klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse m.v. Klagen skal typisk dreje sig om et økonomisk krav mod energiselskabet, f.eks. et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug. 

Klagegebyr

Vær opmærksom på, at Energiankenævnet opkræver et klagegebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold i klagen.

Ingen klagefrist, men ...

Der er ingen klagefrist, men du bør ikke vente for længe med at sende din klage. 

Energitilsynet

Her behandles klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og takster, vilkår mv. Når Energitilsynet har truffet en afgørelse, kan du inden fire uger anke afgørelsen ved at klage til Energiklagenævnet.

Energiklagenævnet

Her behandles klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager, dvs. typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsernes beslutning om at pålægge tilslutningspligt.

EU-kommissionens online klageportal

Er du kunde med bopæl i andet EU-land end Danmark, kan det være særlig relevant at bruge EU-kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. 

Oplys e-mail-adresse og adresse fra øverst på siden.