Her kan du se takstudvikling i fjernvarmetaksterne.

Varmeprisen kan svinge fra år til år eller blive ændret i årets løb.

Energitilsynet har slået fast, at et overskud (overdækning) eller et underskud (underdækning) i fjernvarmeforsyningen i ét år som udgangspunkt skal afregnes i det følgende års varmepris.

Traditionelt ændres prisen ved årsskiftet, men AffaldVarme Aarhus har også mulighed for at ændre taksten, når prisen på varme stiger eller falder. Derved kan store prisudsving minimeres.

Se takstark for årene 2015 og frem i pdf-format nederst på siden. 

Takstudvikling 1995 - 2020

Diagrammet nedenfor viser den langsigtede takstudvikling. Taksterne er vist som indeks, med udgangspunkt i 1995, og er inklusive statsafgifter og moms m.v.

(1995 = 100)    

Det fremgår, at varmetaksten steg kraftigt i 1998 pga. nye statsafgifter, men herefter har den været faldende frem til 2007, bl.a. på grund af omlægning af lån og afskrivninger. I 2008 faldt taksten markant pga. tilbagebetaling af en stor overdækning. I 2009 blev det besluttet at tilbagebetale den resterende overdækning via et engangsbeløb hvorfor taksten igen steg. Herefter er taksten steget yderligere hovedsageligt pga. stigende brændselspriser og afgifter. I 2012 var der et mindre fald pga. tilbagebetaling af en overdækning fra 2011. I 2013 og 2014 stiger taksten igen pga. forsyningssikkerhedsafgiften.

Bortfaldet pr. 1. januar 2015 af såvel forsyningssikkerhedsafgiften som forårspakke 2.0 fra 2009 medførte et markant fald i taksten. Såvel i 2015 som 2016 var taksten ekstra lav pga. reguleringen fra overskud året før. Taksten stiger derfor igen i 2017, hvor der ikke er en regulering fra tidligere år.

I 2018 falder taksterne markant. AffaldVarme Aarhus har fået medhold ved Landsskatteretten i en 20 år gammel skattesag, og de penge tilbageføres til kunderne i 2018. Derudover har der været en yderligere takstnedsættelse pga. et overskud i regnskab 2017, som er tilbageført til kunderne i løbet af 2018.

I 2019 "normaliseres" taksterne igen. Dog giver et overskud fra regnskab 2018 en takstnedsættelse i 2019. Modsvarende giver et underskud i regnskab 2019 en takststigning i 2020, så udgifterne er lidt højere end i 2017.

Takstudvikling